Thông báo ngày ĐKCC để lập danh sách Cổ đông tham dự ĐHCĐ TN 2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách Cổ đông tham dự ĐHCĐ TN 2022
Xin vui lòng Click để xem file đính kèm

Xin vui lòng Click để xem file đính kèm