THÔNG TIN VỀ ỨNG CỬ VIÊN BẦU BỔ SUNG VÀO HĐQT VÀ BKS TẠI ĐHCĐ TN 2022

Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn kính gửi đến quý Cổ đông thông tin của 2 ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS tại ĐHCĐ TN 2022, sẽ diễn ra vào ngày 19/04/2022.

Xin vui lòng Click vào xem FILE đính kèm:

1. File Thông tin ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT.

2. File Thông tin ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS.