Nghị quyết HĐQT thông qua thời gian, địa diểm tổ chức ĐHĐCĐ TN 2022

Về việc HĐQT Công ty thông qua thời gian, địa diểm tổ chức và nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2022.
Xin vui lòng xem File đính kèm