Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021

Kính gửi quý cổ đông,
Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn công bố Biên bản họp, Nghị quyết và các tài liệu đính kèm của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, tổ chức ngày 15/04/2021.
Chi tiết vui lòng xem các tài liệu đính kèm

Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2021.

Các tài liệu kèm theo Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2021.