QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Nghị quyết HĐQT thông qua nội dung bổ sung trình ĐHĐCĐ TN 2022

21/03/2022

Báo cáo thường niên 2021

16/03/2022

Giải trình ý kiến ngoại trừ của CTY Kiểm toán về BCTC Hơp nhất 2021

14/03/2022

Nghị quyết HĐQT thông qua thời gian, địa diểm tổ chức ĐHĐCĐ TN 2022

14/03/2022

Thông báo ngày ĐKCC để lập danh sách Cổ đông tham dự ĐHCĐ TN 2022

16/02/2022

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

11/02/2022

Báo cáo tình hình quản trị Công ty Năm 2021

25/01/2022

HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NAM 2021

06/10/2021