QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

BÁO CÀO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

28/01/2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN PHẦN GÓP VỐN NHÀ NƯỚC

19/01/2021

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

11/12/2020

GIẤY CN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY CON ( THAY ĐỔI LẦN 1 )

23/11/2020

HĐQT thông qua việc giảm vốn điều lệ công ty con

09/11/2020

Thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Forimex

04/11/2020

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông

14/09/2020

   Tờ trình về việc miễn nhiệm ông Trần Đức Hoàng
   
Tờ trình về danh sách ứng viên thành viên độc lập HĐQT
   
Sơ yếu lý lịch ứng cử viên
   Quy chế bầu cử
   Phiếu lấy ý kiến cổ đông   
   Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

(Nhấp vào để xem nội dung chi tiết)
Trân trọng!