Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

Điều lệ và tổ chức hoạt động 2018

01/06/2018

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

25/04/2018

Kính gửi Quý Cổ đông

Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn xin công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty tại đây.

Quý cổ đông tải Biên bản kiểm phiếu tại đây

Xin cảm ơn !

 

Thông báo cổ đông chưa nhận giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

18/04/2018

Thư mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

02/04/2018