Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

Chốt danh sách cổ đông và ngừng nhận hồ sơ chuyển quyền sở hữu FRM

21/08/2017

Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/06/2017

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

03/05/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017

03/05/2017

BC của ĐHĐQT năm 2016

17/04/2017

Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Hội đồng quản trị

17/04/2017

Tờ trình thay đổi thư mời tham dự đại hội cổ đông thường niên

17/04/2017

Tờ trình đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán

17/04/2017