QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng đề thực hiện quyền nhận cổ tức

04/06/2020

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020

29/05/2020

Nhân sự mới Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

29/05/2020

Thông báo họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

13/05/2020

Thông báo ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024

04/05/2020

FORIMEX là cổ đông lớn của Cty CP Sách và Thiết bị trường học Long An

29/04/2020

Thông báo ứng cử, đề cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

23/04/2020

Gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

13/04/2020

Sửa đổi, bổ sung các quy chế năm 2020

08/04/2020

HĐQT quyết định lùi thời điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

31/03/2020