QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Toản giữ vị trí Tổng Giám đốc

10/07/2020

Danh sách cổ đông Nhà nước và cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2020

03/07/2020

Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

22/06/2020

Công bố giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ

16/06/2020

Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2020

05/06/2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng đề thực hiện quyền nhận cổ tức

04/06/2020

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020

29/05/2020

Nhân sự mới Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

29/05/2020

Thông báo họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

13/05/2020

Thông báo ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024

04/05/2020