QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Thông tin về TV HĐQT Nguyễn Tuấn Kiệt và TV BKS Nguyễn Huy Hoàng

19/04/2022

Ban Cung cap thong tin thanh vien BKS

Ban Cung cap thong tin thanh vien HĐQT

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022

19/04/2022

Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Các tài liệu kèm theo Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2022.

THÔNG TIN VỀ ỨNG CỬ VIÊN BẦU BỔ SUNG VÀO HĐQT VÀ BKS TẠI ĐHCĐ TN 2022

04/04/2022

Xin vui lòng Click vào xem FILE đính kèm:

1. File Thông tin ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT.

2. File Thông tin ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS.

Thông báo họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

22/03/2022

Nghị quyết HĐQT thông qua nội dung bổ sung trình ĐHĐCĐ TN 2022

21/03/2022

Báo cáo thường niên 2021

16/03/2022

Giải trình ý kiến ngoại trừ của CTY Kiểm toán về BCTC Hơp nhất 2021

14/03/2022