Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

Thư mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

02/04/2018

Thông báo trả sổ chứng nhận sỡ hữu Cổ phần cho Cổ đông

20/03/2018

Nghị quyết HĐQT về quyết định triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

20/03/2018

Thông báo kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

14/03/2018