QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Báo cáo thường niên 2023

20/03/2024

Nghị quyet HĐQT Thông qua thời gian, địa diểm tổ chức ĐHĐCĐ TN 2024

14/03/2024

Về việc thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024

Xin vui lòng xem File đính kèm

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán

14/03/2024

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán

Xin vui lòng xem File đính kèm

Báo cáo tài chính Công ty Mẹ năm 2023 đã kiểm toán

14/03/2024

Báo cáo tài chính Công ty Mẹ năm 2023 đã kiểm toán

Xin vui lòng xem File đính kèm

Thông báo ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029

21/02/2024

Kính gửi quý Cổ Đông,
Hội đồng quản trị Công ty ban hành Thông báo số 04/TB-LN ngày 21/02/2024 về việc ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Trân trọng!

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

Thông báo số 04/TB-LN ngày 21/02/2024

Đơn ứng cử thành viên BKS

Đơn đề cử thành viên BKS

Sơ yếu lý lịch ứng cử viên BKS

Thông báo ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029

21/02/2024

Kính gửi quý Cổ Đông,
Hội đồng quản trị Công ty ban hành Thông báo số 03/TB-LN ngày 21/02/2024 về việc ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Trân trọng!

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

Thông báo số 03/TB-LN ngày 21/02/2024

Đơn ứng cử thành viên HĐQT

Đơn đề cử thành viên HĐQT

Sơ yếu lý lịch ứng cử viên HĐQT

Thông báo về ngày ĐKCC để lập danh sách Cổ đông tham dự ĐHCĐ TN 2024

05/02/2024

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2024

02/02/2024

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2024

Xin vui lòng Click vào đây xem file đính kèm

Báo cáo tình hình quản trị Công ty Năm 2023

25/01/2024

Báo cáo tình hình quản trị Công ty Năm 2023

Xin vui lòng chọn vào đây xem chi tiết

Quy chế trả lương trả thưởng sửa đổi bổ sung lần thứ hai Năm 2023

26/12/2023