Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

Thư mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

12/04/2019

Bản dự thảm và tham chiếu sửa đổi Điều lệ Công ty năm 2019

12/04/2019

Công ty CP Lâm nghiệp Sài Gòn xin công bố những tài liệu liên quan đến Điều lệ năm 2019 

 

Báo cáo thường niên năm 2018

11/04/2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông 2019

27/02/2019

Nghị quyết HĐQT về quyết định triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

27/02/2019

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông: đến 16h 00 phút ngày 20/03/2019 
- Thời gian tổ chức Đại hội: Trong khoảng từ ngày 25/03/2019 đến tháng 04/2019 sẽ được HĐQT thống nhất và thông báo cụ thể tại Thư mời họp.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: 130/2 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP. HCM
- Nội dung Đại hội: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019, Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát về quản trị Công ty năm 2018; Phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; Quyết định các vấn đề quan trọng khác.

Danh sách Cổ đông nhà nước, Cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2018

21/01/2019

Danh sách Cổ đông nhà nước, Cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2018

17/07/2018

Thông báo Giao dịch CP của Cổ đông lớn

15/06/2018

Xem thông tin chi tiết tại đây.

Xin cảm ơn !