QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi bổ sung năm 2021

15/04/2021

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021

15/04/2021

Báo cáo thường niên 2020

24/03/2021

BÁO CÁO VỀ VIỆC KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN

23/03/2021

Thông báo họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

19/03/2021