QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Biên bản họp, Nghị quyết và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

20/04/2023

Kính gửi quý Cổ đông,
Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn công bố Biên bản họp, Nghị quyết và các tài liệu đính kèm của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, tổ chức ngày 20/04/2023.
Chi tiết vui lòng xem các tài liệu đính kèm.

Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Các tài liệu kèm theo Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Thông báo họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

22/03/2023

Báo cáo thường niên 2022

17/03/2023

Báo cáo tài chính Công ty Mẹ năm 2022 đã kiểm toán

08/03/2023

Báo cáo tài chính Công ty Mẹ năm 2022 đã kiểm toán

Xin vui lòng xem File đính kèm

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán

08/03/2023

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán

Xin vui lòng xem File đính kèm

Thông báo ngày ĐKCC để lập danh sách Cổ đông tham dự ĐHCĐ TN 2023

15/02/2023

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023

10/02/2023

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023

Xin vui lòng Click vào đây xem file đính kèm

Báo cáo tình hình quản trị Công ty Năm 2022

30/01/2023

Báo cáo tình hình quản trị Công ty Năm 2022

Xin vui lòng Click vào đây xem chi tiết

HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NAM 2022

29/08/2022