Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017

03/05/2017

BC của ĐHĐQT năm 2016

17/04/2017

Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Hội đồng quản trị

17/04/2017

Tờ trình thay đổi thư mời tham dự đại hội cổ đông thường niên

17/04/2017

Tờ trình đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán

17/04/2017

Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

17/04/2017

Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017

17/04/2017

Tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT và BKS 2016 và KH chi trả 2017

17/04/2017

Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

17/04/2017

Tờ trình V/v thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức

17/04/2017