Thông báo về ngày ĐKCC để lập danh sách Cổ đông nhận cổ tức bằng tiền

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách Cổ đông nhận thực hiện quyền nhận cổ tức Năm 2020, 2021, 2022 bằng tiền.

Xin vui lòng nhấn vào dây xem File đính kèm