Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài gòn trân trọng kính mời:
Quý cổ đông tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

THƯ MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên 
Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn năm 2018

Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn trân trọng kính mời:

Quý cổ đông tham gia cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ Lâm nghiệp Sài Gòn năm 2018.

Thời gian họp: 7h30 ngày 24/04/2018

Địa điểm họp: 130/2 Kha Vạn Cân, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM.

Chương trình họp: Theo bản đính kèm, các thông tin chi tiết có thể tìm hiểu trên website: www.forimex.vn

Sự hiện diện của quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

Rất mong quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự Đại hội

Trân trọng kính mời!

                                                                                                          T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                                                                                                        CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                              (Đã ký)

Download file chương trình Đại hội tại đây

Download thư mời và đăng ký xác nhận tham dự đại hội tại đây

Download giấy ủy quyền cá nhân tham dự đại hôị tại đây

Download giấy ủy quyền nhóm tham dự đại hôị tại đây

Download các Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 tại đây

* Ghi chú: 
– Đề nghị quý cổ đông đến tham dự Đại hội mang theo thư mời và CMND; trường hợp quý cổ đông không trực tiếp đến tham dự được, xin vui lòng uỷ quyền theo mẫu của công ty