Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông năm 2018

Ngày 3/2/2016, Công ty CP Lâm Nghiệp Sài Gòn đã gửi công văn thông báo tới Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông như sau:

 •  Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn
 •  Mã chứng khoán: FRM
 •  Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 •  Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
 •  Sàn giao dịch: Upcom
 •  Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2018

1. Lý do và mục đích:

 • Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

2. Nội dung cụ thể:

 •  Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
 •  Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
 •  Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 24/04/2018.
 •  Địa điểm thực hiện: Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được ghi rõ trong Thư mời họp
 •  Nội dung hộp: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018; Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát về quản trị Công ty năm 2017; Phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018; Quyết định các vấn đề quan trọng khác.

​Vui lòng nhấn vào link bên dưới để xem nội dung chi tiết. Xin cảm ơn !

http://www.forimex.vn/public/frontend/uploads/kceditor/files/Thong_bao_chot_ngay_dkcc.pdf

http://www.forimex.vn/public/frontend/uploads/kceditor/files/CBTT_chot_ngay_DKCC_UBCK.pdf