Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2018

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông: đến 16h00 phút ngày 05/04/2018 
- Thời gian và Địa điểm tổ chức Đại hội: sẽ được HĐQT thống nhất và thông báo cụ thể tại Thư mời họp.
- Nội dung Đại hội: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018, Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát về quản trị Công ty năm 2017; Phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018; Quyết định các vấn đề quan trọng khác.

Vui lòng truy cập link bên dưới để xem nội dung chi tiết. Xin chân thành cảm ơn !

http://www.forimex.vn/public/frontend/uploads/kceditor/files/Nghi_Quyet_HDQT_DHCD_2018.pdf