Thông báo kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông của công ty về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Vui lòng theo dõi chi tiết ở file đính kèm. Xin chân thành cảm ơn !

http://www.forimex.vn/public/frontend/uploads/kceditor/files/Thong_bao_ke_hoach_to_chuc_dai_hoi_co_dong_nam_2018.pdf