Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017 được thông qua ngày 26/4/2017

Nghi_quyet_dai_hoi_co_dong_thuong nien nam_2017.pdf