Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Kính gửi Quý cổ đông,

Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn xin công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty tại đây.

Quý cổ đông tải Biên bản kiểm phiếu tại đây

Trân trọng!

 

Kính gửi Quý Cổ đông

Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn xin công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty tại đây.

Quý cổ đông tải Biên bản kiểm phiếu tại đây

Xin cảm ơn !