Nghị quyết HĐQT triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

 - Thời điểm chốt danh sách cổ đông: đến 16h00 ngày 20/03/2019 
- Thời gian tổ chức Đại hội: Trong khoảng từ ngày 25/03/2019 đến tháng 04/2019 sẽ được HĐQT thống nhất và thông báo cụ thể tại Thư mời họp.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: 130/2 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP. HCM
- Nội dung Đại hội: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019, Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban kiểm soát về quản trị Công ty năm 2018; Phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; Quyết định các vấn đề quan trọng khác.
 

Vui lòng truy cập link bên dưới để xem nội dung chi tiết. Chân thành cảm ơn!

Nghị quyết 01/NQ-HĐQT-2019 ngày 25/02/2019