Cổ đông Trịnh Thị Hương đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024