Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài gòn trân trọng kính mời:
Quý cổ đông tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

THƯ MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn năm 2019

Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn trân trọng kính mời:

Quý cổ đông tham gia cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ Lâm nghiệp Sài Gòn năm 2019.

Thời gian họp: 09h00 ngày 23/04/2019

Địa điểm họp: 130/2 Kha Vạn Cân, P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM.

Chương trình họp: Theo bản đính kèm, các thông tin chi tiết có thể tìm hiểu ở link bên dưới.

Sự hiện diện của quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.

Rất mong quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự Đại hội

Trân trọng kính mời!

                                                                                                          T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                                                                                                        CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                          (Đã ký)

                                                                                                                            Tạ Văn Quyền

Download file chương trình Đại hội tại đây

Download thư mời và đăng ký xác nhận tham dự đại hội tại đây

Download giấy ủy quyền cá nhân tham dự đại hôị tại đây

Download giấy ủy quyền nhóm tham dự đại hôị tại đây

Download Tài liệu đề cử, ứng cử tại đại hội tại đây

Download các Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 tại đây

Thông Báo về bầu cử, đề cử thành viên HĐQT tới ngày 19/04/2019

Thông Báo về bầu cử, đề cử thành viên BKS tới ngày 19/04/2019

* Ghi chú: 

– Công ty đã gửi thư mời trực tiếp đến Quý Cổ đông qua đường Bưu điện.

– Đề nghị quý cổ đông đến tham dự Đại hội mang theo thư mời và CMND; trường hợp quý cổ đông không trực tiếp đến tham dự được, xin vui lòng uỷ quyền theo mẫu của công ty.