Thông báo ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kính gửi quý Cổ Đông,
Hội đồng quản trị Công ty ban hành Thông báo số 04/TB-LN ngày 21/02/2024 về việc ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Trân trọng!

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

Thông báo số 04/TB-LN ngày 21/02/2024

Đơn ứng cử thành viên BKS

Đơn đề cử thành viên BKS

Sơ yếu lý lịch ứng cử viên BKS