Ông Phạm Viết Dương - Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc

Ngày 17/02/2020, Hội đồng quản trị đã thông qua việc miễn nhiệm vị trí Tổng Giám đốc đối với ông TRẦN MINH THUYẾT và bổ nhiệm ông PHẠM VIẾT DƯƠNG - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/03/2020.

Quý cổ đông vui lòng xem tập tin đính kèm:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 02/NQ-HĐQT ngày 17/02/2020