Nghị quyết HĐQT thông qua tờ trình thanh lý 107,17ha cao su

Xin vui lòng xem File đính kèm:

Nghị quyết Số 05/NQ-HĐQT