HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NAM 2021

Kính gửi quý cổ đông,
Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) vào ngày 06/10/2021 để kiểm toán báo cáo tài chính riêng năm 2021 và kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 kết thúc tại ngày 31/12/2021.
Nhấn vào đây để xem tệp đính kèm.
Trân trọng!