BÁO CÁO VỀ VIỆC KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN

Công ty CP Lâm Nghiệp Sài Gòn báo cáo kể từ ngày 22/03/2021, Công ty không còn là cổ đông lớn của Công ty CP Sách và thiết bị trường học Long An
Nhấn vào đây xem File Báo cáo đính kèm