Thông báo tiếp nhận thông tin truyền thông

Kính gửi các đơn vị báo, đài !
Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn (Forimex) có quy trình truyền thông, chúng tôi sẽ tiếp nhận tất cả các thông tin từ các đơn vị báo, đài thông qua website Công ty: 
http://www.forimex.vn
Sau khi gửi thông tin thông qua website, Ban Truyền thông của Công ty chúng tôi sẽ tiếp nhận và trả lời.
Công ty chúng tôi chỉ có trách nhiệm trả lời các đơn vị báo, đài thông qua website; không tiếp cận thông tin thông qua bất kỳ phương tiện nào khác.
Trân trọng cảm ơn!
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Phạm Viết Dương