Cổ đông Nguyễn Thị Mai Lan đăng ký bán 1.971.285 cổ phiếu


 

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Mai Lan 
- Mã chứng khoán: FRM 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.971.285 CP (tỷ lệ 16,85%) 
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Việt Thắng 
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT 
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con 
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.971.285 CP 
- Mục đích thực hiện giao dịch: mục tiêu tài chính cá nhân 
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh 
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 07/06/2018 
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 07/06/2018.