Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn cuối năm 2017