Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 6, ngày 02/05/2019

Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn xin công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 6, ngày 02/05/2019.