Danh sách cổ đông Nhà nước và cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2018

Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn xin phép công bố Danh sách cổ đông Nhà nước và cổ đông lớn tại thời điểm 6 tháng đầu năm 2018 tại đây