Danh sách cổ đông Nhà nước và cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2019

Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn xin công bố Danh sách cổ đông Nhà nước và cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2019.