Sửa đổi, bổ sung các quy chế năm 2020

Hội đồng quản trị ban hành Quyết định số 22/QĐ-LN ngày 01/04/2020 ban hành 03 quy chế được bổ sung, sửa đổi:
1. Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.
2. Quy chế tài chính.
3. Quy chế trả lương, trả thưởng.

Nội dung chi tiết, vui lòng xem file đính kèm:

Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT năm 2020

Quy chế tài chính năm 2020

Quy chế trả lương, trả thưởng năm 2020