Công bố thông tin

Công bố thông tin

Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng đề chốt danh sách cổ đông năm 2020

19/02/2020

Nghị quyết về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

18/02/2020

Công bố thông tin thay đổi Người nội bộ

18/02/2020

Danh sách cổ đông Nhà nước và cổ đông lớn 6 tháng cuối năm 2019

02/01/2020

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ

06/09/2019

Danh sách cổ đông Nhà nước và cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2019

09/07/2019

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 6, ngày 02/05/2019

03/05/2019

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

24/04/2019

Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn xin công bố tài liệu sau cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 như sau:

1/ Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ TN 2019

2/ Biên bản họp ĐHĐCĐ TN 2019

3/ Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2019

Vui lòng nhấp vào từng tài liệu trên để xem nội dung chi tiết.

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

12/04/2019