Ông Trần Minh Thuyết xin thôi giữ vị trí Tổng Giám đốc

Kính gửi quý cổ đông,
Kể từ ngày 01/03/2020, ông Trần Minh Thuyết xin từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc. Hội đồng quản trị đã chấp thuận việc từ nhiệm của ông Trần Minh Thuyết và bổ nhiệm ông Phạm Viết Dương - Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc.
Trân trọng!