Ông Đỗ Văn Chiến - Phó Tổng Giám đốc xin thôi việc

Kính gửi CBCNV Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn,
Kể từ ngày 01/09/2020, ông Đỗ Văn Chiến - Phó Tổng Giám đốc xin thôi việc theo nguyện vọng cá nhân và đã được Hội đồng quản trị chấp thuận.
Trân trọng thông báo!