Bầu, bổ nhiệm Ban lãnh đạo Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024

Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn xin công bố Ban lãnh đạo nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

* Hội đồng quản trị:

   1. Ông Phạm Viết Dương                 Chủ tịch Hội đồng quản trị

   2. Ông Trần Minh Thuyết                  Thành viên

   3. Ông Trần Đức Hoàng                   Thành viên

   4. Ông Nguyễn Công Tuấn               Thành viên

   5. Bà Lương Thanh Huyền               Thành viên

* Ban điều hành:

   1. Ông Trần Minh Thuyết                  Tổng Giám đốc

   2. Ông Đỗ Văn Chiến                        Phó Tổng Giám đốc

   3. Ông Phạm Ngọc Toản                   Phó Tổng Giám đốc

* Kế toán trưởng: Bà Lưu Thị Thanh Tâm

Tài liệu đính kèm:

1/ Nghị quyết HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

2/ Nghị quyết BKS nhiệm kỳ 2019-2024