Công bố thông tin

Công bố thông tin

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2018

17/07/2018

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

25/04/2018

Kính gửi Quý cổ đông,

Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn xin công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty tại đây.

Quý cổ đông tải Biên bản kiểm phiếu tại đây

Trân trọng!

 

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

02/04/2018

Nghị quyết HĐQT về quyết định triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

20/03/2018

Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/06/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2017

03/05/2017

Nghị quyết đại hội cổ đông thành lập Công ty CP Lâm nghiệp Sài Gòn

05/07/2016